Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni


Povodňová komise obce Zlechov má povinnost neprodleně informovat správce toku Lesy České republiky s.p. o nebezpečí povodně a naopak. Informuje také o jejím vzniku, průběhu, a o vyhlášení stupňů povodňové aktivity, vzniku ledových jevů na vodním toku způsobujících povodňové ohrožení, vzniku rozsáhlejších povodňových škod, ztrátách na životech, vyžádání pomoci jednotek požární ochrany, a policie ČR. Rovněž tak se provede informace přímého nadřízeného orgánu, kterým je povodňová komise ORP Uherské Hradiště (ev. také povodňové komise města Staré Město).

Hlásná služba povodňové komise je prováděna sirénou a místním rozhlasem nebo přímo jednotlivými členy povodňové komise (i členy jednotek JSDH).


Činnost povodňové komise obce v průběhu povodně:

  • přebírá informace od hlásné povodňové služby (ČHMU, PK ORP a souvisejících povodňových komisí z okolních obcí)
  • účastní se hlásné povodňové služby, a to nadřízeného povodňového orgánu a povodňových orgánů souvisejících obcí
  • vyhlašuje a odvolává pro území obce stav pohotovosti a ohrožení (II. a III. SPA), zajišťuje předávání informací o vyhlášených stavech obyvatelům a nadřízené PK ORP Uh. Hradiště
  • organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi, rozhoduje o opatřeních, která jsou nutná ke zmírnění průběhu povodně a škod, které hrozí. Zejména organizuje, řídí a vykonává záchranné práce a v případě potřeby vyžaduje pomoc dalších složek IZS a plnění povinností na ochranu obyvatel před povodněmi, zajišťuje a vyžaduje pomoc jednotek HZS (SDH),  policie a případně i armády ČR.
  • o všech událostech a hlášeních provádí zápisy do povodňové knihy
  • zajišťují nutnou hygienickou a zdravotní péči
  • sbírá podklady pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně
  • v případě nutnosti organizuje evakuační činnost do připravených evakuačních středisek

Činnost povodňové komise po povodni:

  • projednává souhrnnou zprávu o povodni, hodnotí svoji činnost v době povodně a přijímá potřebná opatření
  • dokládá majetkové újmy v důsledku povodně

Stanoviště povodňové komise obce Zlechov je umístěno v budově obecního úřadu,          tel. 572 597 340, 572 597 387.

Stanoviště nejbližšího nadřízeného povodňového orgánu, kterým je PK ORP je v Uherském Hradišti. (a PK města Staré Město na MěÚ ve Starém Městě).