Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Zlechov dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Jednou z příčin povodní jsou jarní tání a větší množství srážek spojené s klimatickými změnami. Konkrétně u obce Zlechov může být nebezpečí povodně způsobeno vybřežením koryta Zlechovského potoka, a rovněž tak vodní erozí a splachy orné půdy v severní a západní části obce. V obci se nově zřizuje hlásný profil kategorie C - HP C8 ZL na mostku přes Zlechovský potok v horní části návsi a taky vodočetná lať.

Co se týká samotného Zlechova a případného rozsahu škod způsobených vybřežením potoka, došlo by k zaplavení zahrádek a případně i nemovitostí v horní (severní) části obce. Koryto je až na horní úsek kapacitní, což dokladují příčné řezy a hydrotechnické výpočty. Jeho kapacita je však podmíněna skutečností, že stávající mosty nebo i jiná místa v korytě budou průtočná v celém profilu tj. bez nánosů a případných zátaras.

Půdní eroze a splachy se nejvíce vyskytují v severní části obce, lokality Do žlábku, Díly a Zadní díly. K ochraně před extravilánovými vodami a splachy z polí, jsou v postižených místech vybudovány odvodňovací příkopy, na pozemcích ohrožených splachy jsou projektem SPÚ navrženy zásady proti erozního hospodaření (vrstevnicové obdělávání, pásové obdělávání a střídání kultur). Větrné erozi je nutno zabránit výsadbou stromů a jiné zeleně.

Mimořádné příčiny vzniku přirozených povodní, za které jsou považovány i sesuvy půdy nebo ledové jevy, nelze vzhledem ke konfiguraci terénu a klimatickým poměrům v dané lokalitě vyloučit. V případě výskytu ledových zátaras, které by přicházely v úvahu v případě extrémních mrazů, je nebezpečí právě v místě silničních mostů. U případných plovoucích předmětů, které by způsobily přehrazení a zmenšení průtočného profilu, jsou kritickými místy také místa snížených odtokových poměrů, zejména průtočné profily mostků a lávek přes Zlechovský potok v obci.


Zvláštní povodeň

Za zvláštní povodně, které by mohly být způsobeny umělými vlivy, mezi něž patří havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení, případně protržení hrází, je nutno velikost vzniklého průtoku a případný rozsah škod upřesnit se správcem daného zařízení.

Koryto Zlechovského potoka není v současné době nijak regulováno.


Ohrožená místa

Název

Ohrožení

koryto pod silničním mostem pod návsí

komunikace, obyt. zástavba

místa silničních propustků na melioračních příkopech

komunikace,obyt. zástavba, zahrady

vodní nádrž - rybník pod Padělky u sportovního hřiště

obyt. zástavba, hřiště

lokality Nad Loučkami, Do žlábku, Zadní díly, Díly, Padělky, Žlábek a Výsady - půdní eroze

obyt. zástavba, zahrady

Nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů

Název

Správce objektu

silniční mosty přes koryto ZLECHOVSKÉHO potoka

ŘSZK správa a údržba silnic Uherské Hradiště

místa silničních propustků

ŘSZK správa a údržba silnic Uherské Hradiště

lokality Do žlábku, Zadní díly, Díly - půdní eroze