Zabezpečení ochrany před povodněmi


Ochranu v době před povodní zabezpečují tyto povodňové orgány:

  • orgány OÚ obce Zlechov
  • orgány obce s rozšířenou působností - ORP Uh. Hradiště
  • Ministerstvo životního prostředí

Ochranu v době povodně zabezpečují tyto povodňové orgány:

  • povodňová komise obce Zlechov
  • povodňová komise ORP Uherské Hradiště
  • krajská povodňová komise Zlínského kraje (dále jen KPK)
  • Ústřední povodňová komise ČR (dále jen UPK)

Ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní přísluší ministerstvům (MZE, MŽP).

Ústřední řízení záchranných povodňových prací aktivně je provádějí jednotky SDH.

Ochranu obce před povodněmi v celém rozsahu připravuje, organizují, řídí, kontroluje a činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi koordinuje ve svém územním obvodu povodňový orgán obce - PK obce Zlechov.

Povodňovou komisi navrhuje starosta obce a soulad povodňového plánu vyžaduje u příslušné ORP. Předseda povodňové komise jmenuje se souhlasem rady obce další členy povodňové komise z pracovníků a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi v obci.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.