Povodňové prohlídky


Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na drobné vodní toky.


Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku toku Zlechovský potok a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí vzniku povodňových škod (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku. V aktivní záplavové zóně dle aktuálního stanovení záplavového území nesmí být povolovány stavby, skládky materiálu atd.


Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér.