Ohrožené a ohrožující objekty


Charakteristický tvar obce je dán polohou podél Zlechovského potoka a rovněž souběhem se státní komunikací I/50. Obec Zlechov je charakterizována obytnou zástavbou typu rodinných domků a vilek, kterou lze rozdělit podle doby výstavby na starší z období 60-tých let a novější z let 80-tých až 90-tých. Starší zástavba je soustředěna převážně podél státní silnice. Novější rodinné domky a vilky jsou postaveny v okrajových částech obce. Objekty jsou ve většině případů dvoupodlažní s podsklepením.

Typicky průmyslové závody se na území obce nevyskytují. V severní části obce je situován závod Dekor, který se zabývá výrobou keramiky. V jihovýchodní části obce je zemědělské družstvo Agro, které se zabývá zemědělskou i rostlinnou výrobou.

Ostatní aktivity v obci jsou spíše charakteru malých soukromých subjektů, z nichž stojí za zmínku nákupní středisko situované ve středu obce. Co se týká samotného ohrožení, způsobeného povodněmi ve vztahu k již zmíněným objektům, je možno je téměř vzhledem k jejich poloze vyloučit.

K ohrožení objektů způsobené vybřežením koryta Zlechovského potoka, by nemělo dojít a to vzhledem k jeho kapacitě, která je provedena na Q100, což bylo v posuzovaných profilech prokázáno. Za problematický se jeví úsek v severní části obce směrem k závodu Dekor.


OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Zlechov v POVIS

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Zlechov - popis a poloha


Vzhledem k členitosti terénu nelze opomenout nebezpečí půdních erozí, které v případě Zlechova představuje podstatně větší nebezpečí ohrožení. Jedná se o západní a severní část obce, lokality Do žlabu, Díly a Zadní díly. V těchto částech s velkým povodím a spádem terénu dochází v důsledku přívalových vod k rozsáhlým erozím, které způsobují škody na zemědělsky obdělávaných pozemcích a na soukromém majetku.

K ochraně před extravilánovými vodami je v postižených místech vybudována soustava odvodňovacích příkopů, na pozemcích ohrožených splachy jsou projektem SPÚ navrženy zásady protierozního hospodaření (vrstevnicové obdělávání, pásové obdělávání a střídání kultur). Větrné erozi je nutno zabránit výsadbou stromů a jiné zeleně.

Z dalších technických opatření bv bylo vhodné provést;

  • protierozní opatření postižených částí
  • odstranění přímého napojení splaškových vod do toku

Místa, kde by mohlo dojít k výmolům a následnému sesuvu půdy, je stabilizována kamenným záhozem, odstraňují se náletové dřeviny. V místech  stávajících mostů odstranění naplavenin a doplnění stávajícího opevnění. Tyto úpravy by měly být prováděny v koordinaci se správcem toku, kterým jsou Lesy české republiky s.p. Celkově lze říci, že koryto Zlechovského potoka je kapacitní, tj. převede maximální průtok stoleté vody.