Hydrologické údaje


Samotnou obcí Zlechov protéká Zlechovský potok, který se do svého recipientu řeky Moravy vlévá u obce Kostelany nad Moravou. Zlechovský potok je pravostranným přítokem Moravy. Vlastní koryto při průtoku obcí nemá významnější přítok, jsou do něho zaústěny pouze dešťové vody z komunikací a srážkové vody z extravilánu obce. V severozápadní části obce, lokalita Díly a Zadní díly, je umístěn meliorační příkop, který svádí přívalové srážkové vody. Dle údajů ČHMU je maximální průtok Zlechovského potoka nad obcí 30,0 m3/s, pod obcí dosahuje maximální průtok hodnoty 33,0 m3/s. 

Koryto Zlechovského potoka je charakteristické převážně lichoběžníkovým profilem, jehož sklony svahů a vlastní šířka dna jsou velice různorodé. V horní části je profil koryta ostře lichoběžníkový, šířka dna se pohybuje od 2,0 do 3,0m, sklony svahů jsou v poměru 1:1 až 1:1,5. Začátkem devadesátých let byla provedena úprava Zlechovského potoka v úseku přibližně 250,0 m a to v horní části, která spočívala ve zpevnění paty a částečně i svahů dlažbou z lomového kamene. Ukončení tohoto opevnění je provedeno kamennými prahy.

Ve středu obce, v místě křížení se státní silnicí, přechází lichoběžníkový profil v obdélník. Koryto je v tomto úseku vedeno mezi opěrnými zdmi, které jsou opevněny dlažbou z lomového kamene.

V jižní části obce od státní komunikace - stará Brněnská, je koryto Zlechovského potoka vedeno mezi zemědělsky obdělávanými pozemky. Profil koryta je v této části lichoběžníkový s malou kynetou ve dně pro minimální průtoky v letních měsících. splachy ze zemědělsky obdělávaných polí. Vyústění je provedeno do koryta Zlechovského potoka pod základní školou. Druhý meliorační příkop odvádí srážkové vody z extravilánu východní části obce, lokalita Padělky a Zadní díly. Nad hřištěm je na tomto melioračním odpadu umístěna vodní nádrž, která vznikla přirozeným způsobem terénní depresí. Zde dochází k usazování splachů z okolních polí. Dno koryta Zlechovského potoka je na katastru obce zpevněno ve dně převážně štěrkovým pohozem, v místě stávajícího mostu je opevnění dna i svahů provedeno kamennou dlažbou. Ostatní stávající svahy koryta jsou zpevněny vegetačním opevněním, tvořeným osetím travou a drnováním.