B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Zlechov je součástí okresu Uherské Hradiště. Počet obyvatel se pohybuje okolo 1600. Katastr obce se nachází v západní části okresu ve vzdálenosti 5 km od Uherského Hradiště. Obec leží v povodí Zlechovského potoka. Hlavní silnice - stará Brněnská - spojuje obec s Uherským Hradištěm. Centrum Zlechova tvoří malá náves v okolí kostela v nejnižším bodě obce.

Charakteristický tvar zástavby je dán polohou podél toku Zlechovského potoka a především podél silnice, která tvoří páteř obce. Samotný Zlechovský potok má při průtoku obcí několik drobných přítoků z melioračních příkopů, které odvádějí srážkové vody z rozsáhlé svodné oblasti v severní, severozápadní a severovýchodní části obce.

Vlastní území sídla je poměrně členité, v jižní části podél koryta téměř rovinaté, v severní a západní části (lokalita Díly, Zadní díly, Do žlábku) kopcovité. Zájmové území spadá do geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny.


Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek charakterizovaných dlouhým a suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou suchou zimou.


Geologická charakteristika území je dána, stejně jako převážná část celého okresu, horninami třetihorního a čtvrtohorního stáří. Vlastní třetihory zahrnují paleogén, tvořený karpatským flyšovým útvarem a neogén, tvořený převážně mořskými sedimenty. Čtvrtohorní stáří pak tvoří pleistocenní spraše, sprašové pokryvy, svahoviny holocenně vápnité i nevápnité nivné uloženiny.