Způsob vyhlašování SPA


Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Zlechovském potoce předává telefonicky, el. poštou na  obec s rozšířenou působností, kraj a KOPIS HZS. Z ORP Uh. Hradiště je informace o dosažení SPA předáváno na PK obce Zlechov.


1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodním toku Zlechovský potok v rozhodném profilu HP C8 ZL, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

2. SPA - Stav pohotovosti se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu hladiny pro II. SPA na profilu HP C8 ZL
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

3. SPA - Stav ohrožení se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu pro III. SPA hladiny na profilu HP C8 ZL
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Zlínského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na toku Zlechovský potok pomocí sirény a hlášení obecním rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Zlínského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uherské Hradiště a KPK Zlínského kraje.

Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu nebo megafonů (JSDH Zlechov) a zveřejněním písemné zprávy na úřední desce, informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Zlechov.


OPIS HZS Zlínského kraje

Tel: 950 670 222, 950 670 299