Organizace hlídkové služby


Pověřené osoby z řad PK Zlechov, členů JSDH Zlechov, případně předem určené osoby z řad občanů bydlící poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na ohrožených místech obce Zlechovským potokem.

Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné služby - je zaměřena na kritické profily a ochranné hráze toků.

Dále se jedná o:

Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové knize, zákresy v mapách, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd.

Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Zahajuje činnost při zvýšeném nebezpečí povodně na území obce. Kontroluje překážky na tocích - zejména mosty, propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy na toku, hlásné profily na toku (kategorie C).

Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby

2. SPA - pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK obce, povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků.

3. SPA - ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a PK obce začne provádět zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech.

Ochranu v době před povodní zabezpečují tyto povodňové orgány:

  • orgány OÚ obce Zlechov
  • orgány obce s rozšířenou působností - ORP Uh. Hradiště
  • Ministerstvo životního prostředí

Ochranu v době povodně zabezpečují tyto povodňové orgány:

  • povodňová komise obce Zlechov
  • povodňová komise ORP Uherské Hradiště
  • krajská povodňová komise Zlínského kraje (dále jen KPK)
  • Ústřední povodňová komise ČR (dále jen UPK)

Ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní přísluší ministerstvům (MZE, MŽP). Ústřední řízení záchranných povodňových prací aktivně je provádějí jednotky SDH. Ochranu obce před povodněmi v celém rozsahu připravuje, organizují, řídí, kontroluje a činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi koordinuje ve svém územním obvodu povodňový orgán obce - PK obce Zlechov.

Povodňovou komisi navrhuje starosta obce a soulad povodňového plánu vyžaduje u příslušné ORP. Předseda povodňové komise jmenuje se souhlasem rady obce další členy povodňové komise z pracovníků a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi v obci.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.