C. Organizační část


Evakuace a evakuační místa


Kromě již zmíněných opatření, zajišťuje povodňová komise obce evakuaci a návrat postižených občanů, případně jejich dočasné ubytování a stravování a rovněž tak zajišťuje přemístění ohroženého majetku obyvatelstva. V obci je za tímto účelem vyčleněn objekt základní školy mimo záplavové území a dále se může využít kapacita evakuačních míst přilehlých obcí. U evakuace je důležitá sjízdnost komunikací a zejména pak silnice - stará Brněnská, po které by probíhalo i případné zásobování obce.

Schválený povodňový plán se každý rok přezkoumává a podle potřeby doplňuje a upravuje a aktualizuje.


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Seznam evakuačních míst dPP Zlechov v POVIS

Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty nebo jiná určená místa Zlínského kraje vně záplavových území (seznam HZS ZK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.


Evakuační trasa v obci:

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Zlechov do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.


Mapa evakuačních míst